Regulamin Serwisu

 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
 2. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który zawiera Umowę Sprzedaży w ramach Serwisu.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Spółki w ramach Serwisu zakupu Produktu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z Regulaminem.
 6. Koszyk – lista Produktów, których zakup zadeklaruje Użytkownik, sporządzona z oferowanych w Serwisiena podstawie wyborów Użytkownika.
 7. Licencja – prawo do używania Programu stosownie do wybranego typu Licencji i zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej.
 8. Produkt –oznacza łącznie Produkt Fizyczny i Produkt Wirtualny, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, oferowane Użytkownikom w Serwisie przez Spółkę. 
 9. Produkt Fizyczny – przedmiot fizyczny, towar, rzecz. 
 10. Produkt Wirtualny – Licencje oraz inne treści cyfrowe.
 11. Program – program „Code Designer” do nauki programowania w postaci blokowej, bazujący na środowisku blockly; autorskie stworzone przez Spółkę środowisko (IDE) do programowania z wykorzystaniem układu arduino.
 12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 14. Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: https://code-designer.eu
 15. Spółka, Właściciel Serwisu – Code Designer sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim
  (21-560) przy ul. Lubelskiej 35, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000859718, NIP: 5372654700, REGON: 387039947, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.
 16. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu. 
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem za pośrednictwem Serwisu na podstawie której Klient nabywa Produkt.
 18. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 20. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Produktów.
 22. Kupon - kod alfanumeryczny posiadający wartość który może uprawniać do obniżenia wartości zamówienia

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis stanowi własność Właściciela Serwisu i jest przez niego prowadzony.
 2. Regulamin określa zasady działania Serwisu, w szczególności:
  1. zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień Produktów za pośrednictwem Serwisu;
  2. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności możliwości nieodpłatnego pobrania Programu oraz założenia Konta w Serwisie;
  3. zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu,
  4. zasady zgłaszania reklamacji,
  5. zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Klientów korzystających z Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. W przypadku dokonywania zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa w procesie składania Zamówienia. W przypadku wyłącznego tylko przeglądania zawartości Serwisu, akceptacja Regulaminu wynika z samego faktu przebywania na stronie Serwisu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis, zaprzestając tym samym przeglądania jego zawartości. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika stanowi wyrażanie zgody na wszystkie jego postanowienia i zobowiązanie Użytkownika do się do ich przestrzegania.
 5. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa o świadczenie Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 6. Właściciel Serwisu nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej oferowanych w Serwisie Produktów.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do prawidłowego działania Serwisu niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny,
  2. posiadanie prawidłowo zainstalowanej najnowszej wersji jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, z zastrzeżeniem, że Serwis w najwyższym stopniu kompatybilny jest z przeglądarką Google Chrome.
 2. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej.
 3. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Serwisu jakim jest możliwość pobrania przez niego Programu niezbędne jest spełnienie warunków określonych w ust. 1 z zastrzeżeniem, że do prawidłowego działania Programu wymagane jest urządzenie wyposażone w system operacyjny Windows od 7 do 10 włącznie, Linux (w szczególności jako pakiet AppImage) lub MacOS od 10.10.
 4. W celu prawidłowej instalacji Programu po jego pobraniu Użytkownik/Klient powinien zapoznać się z zasadami opisanymi w poświęconemu temu wpisowi na podstronie https://code-designer.eu/dokumentacja/instalacja oraz przestrzegać wskazanych tam zaleceń podczas instalacji. 
 5. W celu prawidłowego korzystania z Programu Użytkownik/Klient powinien dokonać zakupu Licencji oraz zapoznać się z poświęconym Programowi wpisem na podstronie https://code-designer.eu/obsluga-programu/obsluga-programu i przestrzegać wskazanych tam zaleceń podczas korzystania z Programu.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia Użytkownika/Klienta oraz Produktu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Programu lub Produktu oraz podłączonymi w sposób elementów zewnętrznych, tj. wbrew wytycznym wskazanym na podstronie Serwisu: https://code-designer.eu/dokumentacja/zasady-podlaczania. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody po stronie Użytkownika wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Programu lub Produktu, w szczególności za uszkodzenia spowodowane użytkowaniem Programu lub Produktu, niewłaściwym podłączeniem urządzeń w związku z korzystaniem z funkcji Programu lub Produktu (m. in. podłączenie wadliwego sprzętu, niewłaściwe podłączenie czujników, postępowanie niezgodnie z instrukcjami użytkowania dostępnymi w Serwisie lub inne).
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika/Klienta, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika/Klienta. 
 8. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 9. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Spółka nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Spółka nie gwarantuje, że informacje i dane zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

4. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Spółka zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, a także zablokowania dostępu do Konta lub Programu.
 4. W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Spółka wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Spółki w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Spółka może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
 5. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu oraz Programu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu należy wejść na podstronę Serwisu: code-designer.eu/sklep, dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie.
 2. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych oraz wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy, w prawym dolnym rogu wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. 
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz akceptacją ich treści oraz wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Zamówienie. 
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mail. W przypadku zakupu Licencji Umowa Sprzedaży zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Klienta warunków Licencji. 
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę musi najpóźniej podczas składania Zamówienia wskazać firmę i numer NIP Przedsiębiorcy. 
 10. Do uzyskania pełnej funkcjonalności zakupionych Produktów (z wyłączeniem Licencji)  konieczne jest pobranie przez Klienta Programu udostępnionego do pobrania w Serwisie i zakup Licencji. Do pełnej funkcjonalności Licencji konieczne jest pobranie przez Klienta Programu udostępnionego do pobrania w Serwisie.
 11. Kupon może być wpisany podczas składania zamówienia w polu oznaczonym jako "kod kuponu"
 12. Koszt zamówienia może być zmniejszony o wartość określoną w kuponie
 13. Kupon może zmniejszać cenę jednego produktu z koszyka, sumy ceny koszyka lub dodawać dodatkowy produkt do koszyka, każdorazowo zasady działania kuponu są rozpowszechniane wraz z kuponem
 14. Wartość zamówienia jest obniżana zgodnie z zasadami rozpowszchniania kuponu, nie jest jednak możliwe obniżenie wartości koszyka do stanu zero, wartość zamówienia musi być większa niż wartość kuponu
 15. Błędy w regułach zatwierdzenia kodu kuponu będą każdorazowo ukazywane w serwisie podczas procesu składania zamówienia za pomocą komunikatów systemowym serwisu

  6. DOSTAWA

  1. Dostawa Produktu/ów Fizycznych odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, zaś dostawa Produktu/ów Wirtualnych następuje na adres e-mail wskazany podczas Zamówienia. 
  2. Dostawa Produktu/ów Fizycznych odbywa się przesyłką kurierską InPost do wybranego przez Klienta paczkomatu lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Koszty dostawy są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz są wskazywane i akceptowane przez Klienta podczas składania przez niego Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi do 15 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w  §5 ust.  7 powyżej, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. 
  4. Użytkownicy, w tym Klienci, mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail potwierdzenia wraz ze specyfikacją Zamówienia, a w przypadku Produktu Fizycznego poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku paragonu lub faktury.

  7. CENY I METODY PŁATNOŚCI

  1. Ceny Produktów podane w Serwisie są podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne należności (ceny brutto).
  2. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Właściciela Serwisu. Na potwierdzenie płatności i/lub wpłatę Właściciel Serwisu oczekuje 7 dni kalendarzowych od dnia zakupu. W przypadku zaistnienia ryzyka przekroczenia wskazanego terminu płatności należy niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Serwisu. Brak kontaktu w przeciągu 7 dni kalendarzowych skutkuje anulowaniem Zamówienia.
  3. W przypadku niewskazania przez Klienta cech Produktu (wzoru i/lub koloru, itp.) w formularzu zakupu Właściciel Serwisu skieruje do Klienta e-mail z prośbą o uzupełnienie informacji o preferowanych przez Klienta cechach Produktu. Właściciel Serwisu oczekuje na odpowiedź Klienta 7 dni roboczych po czym realizuje Zamówienie kompletując Produkt/Produkty o losowych cechach. 
  4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego: 88 1140 2004 0000 3902 8051 4772 prowadzonego przez Code Designer sp. z o.o., w tytule przelewu wskazując imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia, 
   2. płatnością w systemie Paynow.pl.

  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. W przypadku Produktu Fizycznego Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu Fizycznego bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. W przypadku Produktu Wirtualnego prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu w postaci treści cyfrowej, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  3. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia przez niego wskazana weszła w posiadanie Produktu Fizycznego.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa w ust. 1, Konsument musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Spółki, faksem lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Spółka prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).  Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajduje się tutaj.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa w ust. 1 wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży o którym mowa w ust. 1, Klient odsyła lub przekazuje Produkt Fizyczny na adres Spółki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt Fizyczny przed upływem terminu 14 dni. Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu Produktu Fizycznego, które nie podlegają zwrotowi. 
  7. Przesyłkę ze zwracanym Produktem Fizycznym należy oznaczyć jako „ZWROT” oraz dołączyć Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile nie zostało ono już otrzymane przez Spółkę. Właściciel Serwisu nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek „za pobraniem”.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Fizycznego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu Fizycznego lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu Fizycznego będące wynikiem korzystania z niego przez Konsumenta w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, w szczególności poprzez użytkowanie Produktu Fizycznego po usunięciu zabezpieczającego go foliowego opakowania. 
  10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży o którym mowa w ust. 1, które obowiązany jest ponieść Konsument: 
  • jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu Fizycznego inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu Fizycznego. 

  9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

  1. Reklamacje Produktu, w tym wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie niniejszego Regulaminu lub dotyczące Produktów nabytych w ramach Umowy Sprzedaży należy kierować na adres e-mail: support@code-designer.eu, pisemnie (listem poleconym) na adres: Code Designer sp. z o.o., ul. Lubelska 35, 21-560 Międzyrzec Podlaski lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. W reklamacji Klient powinien podać co najmniej: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. O rozstrzygnięciu reklamacji Produktu Wirtualnego Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 30 dni, a w przypadku reklamacji Produktu Fizycznego (w związku z Umową Sprzedaży) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
  3. W zakresie Produktów Fizycznych Spółka odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 i następne Kodeksu Cywilnego.
  4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Spółkę do reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub do wykonania uprawnień takiego Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu Fizycznego Spółce, Klient ten zostanie poproszony przez Spółkę o dostarczenie Produktu Fizycznego na koszt Spółki na wskazany adres Spółki. Przesyłka zawierająca reklamowany Produkt Fizyczny powinna zostać oznaczona jako „REKLAMACJA”. 
  5. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu Fizycznego lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu Fizycznego przez Klienta będącego Konsumentem byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient ten poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Fizycznego Spółce w miejscu, w którym Produkt Fizyczny się znajduje. 
  6. Prośba o dostarczenie Produktu Fizycznego, o której mowa w ust. 3 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Spółki do reklamacji Klienta będącego Konsumentem oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Spółki demontażu wadliwego Produktu Fizycznego i ponownego zamontowania Produktu Fizycznego po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.
  7. Spółka nie jest producentem Produktów Fizycznych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu Fizycznego na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  8. Spółka na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Klientów niebędących Konsumentami.
  9. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Spółką a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

  10. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
  2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu może zgłaszać pisemnie na adres: Code Designer sp. z o.o., ul. Lubelska 35, 21-560 Międzyrzec Podlaski lub mailowo pod adres support@code-designer.eu
  4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
  6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje w tym zakresie znajdują się w § 9 ust. 9 Regulaminu.

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
  2. Wszelkie spory na podstawie niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
  3. Spółka zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Spółkę poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej umowy.
  4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Regulamin obowiązuje od dnia 4.01.2024.
  Copyright © 
  Code Designer 2024