Czym jest projekt Laboratoria Przyszłości?

Laboratoria Przyszłości to projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstiw Eduakcji i Nauki, na który przewidziano prawie 1 miliard złotych.

Celem projektu jest nowoczesna szkoła, w której prowadzone są zajęcia w ciekawy sposób aby móc rozwijać umiejętności i zdolności uczniów.

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych.

W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na wyposażenie pracowni. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Wielkość wsparcia

Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do:

 • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów
 • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów
 • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
 • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów

Aby otrzymać wsparcie szkoła występuje do swojego organu prowadzącego, który występuje do odpowiedniego wojewody o przyznanie wsparcia.

Przebieg procesu

1. Szkoła składa wniosek przez https://gov.pl/laboratoria
2. Wniosek trafia do weryfikacji organu prowadzącego
3. Organ prowadzący sporządza wniosek o udzielenie wsparcia i składa go przez https://gov.pl/laboratoria
4. Wniosek trafia do oceny wojewody
5. Prezes Rady Ministrów przyznaje finansowe wsparcie
6. Wojewodowie wypłacają środki organom prowadzącym

Szkoła będzie podawała jedynie podstawowe dane

1. Adres email organu prowadzącego
2. Nazwa szkoły
3. Adres szkoły
4. Numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych
5. Wnioskowana kwota wsparcia
6. Numer telefonu i email do osoby kontaktowej

Jak zgłosić się do programu?

1. Wejdź na https://gov.pl/laboratoria

2. Znajdź zakładkę „Jesteś dyrektorem szkoły? Zgłoś szkołę do programu”

3. Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

Zobowiązania szkoły biorącej udział 
w Laboratoriach przyszłości

1. Udostępnienie sprzętu do realizacji zajęć
2. Uwzględnienie treści doradztwa zawodowego
3. Spełnienie wytycznych w zakresie oznaczenia
4. Udział w badaniach i ankietach ewaluacyjnych
5. Minimum 3 godziny zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych tygodniowo przez okres 5 lat
6. Wyznaczenie szkolnego koordynatora
7. Dzielenie się dobrymi praktykami z zajęć z innymi

Ważne terminy

 • Początek października – ogłoszenie finalnej wersji katalogu wyposażenia i rozpoczęcie zgłoszeń szkół samorządowych oraz organów prowadzących
 • 15 listopada – zamknięcie terminu zgłoszeń dla szkółsamorządowych
 • 31 grudnia – ostateczny termin dla szkółsamorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w sprawie programu
 • 31 sierpnia – ostateczny termin dla szkółsamorządowych na wykorzystanie maksymalnie 40% pozostałychśrodków przyznanych w sprawie programu
 • 1 września 2022 – ostateczny termin dostarczenia wyposażenia Laboratorium Przyszłośc
WAŻNE - na etanie zgłoszeń nie trzeba decydować jaki sprzęt z katalogu zostanie zakupiony.

Wymogi dla szkół dotyczące identyfikacji wizualnej

 1. Oznaczenia sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości
 2. Potwierdzenia udziału szkoły w programie Laboratoria Przyszłości za pomocą tablicy informacyjnej, zamontowanej w widocznym miejscu na terenie budynku szkoły.
 3. Potwierdzenia udziału szkoły w programie Laboratoria Przyszłości poprzez zamieszczenie na terenie szkoły plakatów informacyjnych związanych z programem.
 4. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o:
 • Udziale w programie oraz otrzymaniu wsparcia finansowego
 • Zakupieniu sprzętu w ramach programu
 1. Publikacji materiałów dokumentujących użytkowanie przez uczniów powierzonego sprzętu:
 • strona internetowa szkoły
 • oficjalne profile szkoły w mediach społecznościowych
 1. Publikacji należy dokonywać w okresie od września do czerwca z częstotliwością:
 • 1 raz w miesiącu w pierwszym roku użytkowania
 • 2 razy na semestr w drugim roku użytkowania
 • 1 raz na semestr w trzecim roku użytkowania
 1. Publikacja powinna zawierać:
 • materiał zdjęciowy i/lub audiowizualny pokazujący uczniów wykorzystujących podczas zajęć zakupiony sprzęt w ramach programu Laboratoria Przyszłości
 • tekst towarzyszący publikacji, który będzie jednocześnie wskazywał, że wyposażenie zostało zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości
 • hasztagi #Laboratoria Przyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

Wybór sprzętu do Laboratorów Przyszłości

Nie wiesz jaki sprzęt wybrać do Twojej szkoły?

Zgłoś się do nas – profesjonalni i doświadczeni doradcy pomogą.

Co można kupić?

Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami
Materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć lekcyjnych
Drukarki 3D z akcesoriami i filamentem
Copyright © 
Code Designer 2021